ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 43.16

แก็สโซฮอลล์ 95 35.35

แก็สโซฮอลล์ 91 35.08

แก็สโซฮอลล์ อี 20 33.04

แก็สโซฮอลล์ อี 85 33.49

ดีเซล 33.44

EnergyStat.diesel_B7 33.44

ดีเซล บี 20 33.44

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 42.56

E

ข่าวพลังงาน
Hover Icon
ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ

14 กุมภาพันธ์ 2566
18
Hover Icon
์NO gift Policy งดรับ งดให้

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ “No Gift Policy” เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน DGA ของดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก โดยขอรับทุกความปรารถนาดี ผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์เท่านั้น

25 ธันวาคม 2565
12
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อแสดงว่ามีผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานพลังงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อแสดงว่ามีผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานพลังงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ”เป็นเลิศ”

13 ธันวาคม 2565
6
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้ไฟฟ้าและการจัดการขยะที่โรงเรียน)

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ โดย นายพินิจ ช่างไม้ พลังงานจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ร่วมกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้ไฟฟ้าและการจัดการขยะที่โรงเรียน) ณ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

17 สิงหาคม 2565
20
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดนิทรรศการในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ โดย นายยุทธชัย ดงทอง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และคณะะ ร่วมจัดนิทรรศการในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

17 สิงหาคม 2565
11
Hover Icon
กิจกรรมอบรมชี้แจงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนในกลุ่มลดใช้พลังงาน (ประเภทสิ่งก่อสร้าง)

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมอบรมชี้แจงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนในกลุ่มลดใช้พลังงาน (ประเภทสิ่งก่อสร้าง) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองหอยเหนือ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

4 สิงหาคม 2565
4
Hover Icon
กิจกรรมอบรมชี้แจงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนในกลุ่มลดใช้พลังงาน (ประเภทสิ่งก่อสร้าง)

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมอบรมชี้แจงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนในกลุ่มลดใช้พลังงาน (ประเภทสิ่งก่อสร้าง) โครงการ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดชัยภูมิ วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรลูกพระฤทธิ์ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

5 สิงหาคม 2565
5
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชม คลิป ”ทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง”

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชมคลิป ”ทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” โดยแม่แบบพลังงาน นางสมหมาย ชูสกุล ประธานศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอย ผ่านช่องทาง youtube ฝากกดไลด์กดแชร์

11 กรกฎาคม 2565
15
Hover Icon
จังหวัดชัยภูมิเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จังหวัดชัยภูมิเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565- 5 สิงหาคม 2565

18 กรกฎาคม 2565
32
Hover Icon
กิจกรรมอบรมการใช้งาน และประกอบรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดเครื่องสูบ 2 นิ้ว ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 640 วัตต์

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานและ ประกอบรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดเครื่องสูบ 2 นิ้ว ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 640 วัตต์ กลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสำหรับโครงการต่อเนื่อง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ กลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านลาด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

6 กรกฎาคม 2565
21
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน