สำนักงานพลังงานจังหวัด มีหน้าที่และอำนาจในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

(1) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพลังงาน

(2) กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

(3) กำกับดูแลคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง

(4) ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

(5) ประสานและอำนวยความสะดวกในการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ

(6) จัดทำ เสนอแนะ และประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

(7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงาน

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย