์NO gift Policy งดรับ งดให้
25 ธันวาคม 2565
17
0
0

R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
22 กรกฎาคม 2564
25
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพลังงานของตำบลห้วยยาง (ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลัง

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพลังงานของตำบลห้วยยาง (ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 จังหวัดชัยภูมิ (กิจกรรม อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลูกผักปลอดภัยบ้านซับรวงไทร ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

Hover Icon
11 กรกฎาคม 2565
18
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชม คลิป ”ทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง”

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชมคลิป ”ทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” โดยแม่แบบพลังงาน นางสมหมาย ชูสกุล ประธานศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอย ผ่านช่องทาง youtube ฝากกดไลด์กดแชร์

Hover Icon
6 กรกฎาคม 2565
23
กิจกรรมอบรมการใช้งาน และประกอบรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดเครื่องสูบ 2 นิ้ว ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 640 วัตต์

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานและ ประกอบรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดเครื่องสูบ 2 นิ้ว ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 640 วัตต์ กลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสำหรับโครงการต่อเนื่อง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ กลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านลาด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ